Privacyverklaring - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring
1.     Algemeen
Spiritueel Onderweg vzw hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Spiritueel Onderweg vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
     Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
     De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
     Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
     Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
     Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
     Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Als Spiritueel Onderweg vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Naam vereniging: Spiritueel Onderweg vzw
Zetel: Te 2390 Oostmalle
Emailadres: privacy@spiritueelonderweg.be
1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door Spiritueel Onderweg vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
-          Reden: gerechtvaardigd belang
-          Reden waarom: om u te informeren van onze events en ander gelijkaardige events via nieuwsbrieven (mail) en onze ledenmagazine (de spirituele gids) of om ons kenbaar te maken aan geïnteresseerden
-          …….
1.2 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jouw vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
        Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Indien uw klant bij ons bent waar wij factuur moeten schrijven, ook firma naam, btw nummer.
En welke dienst of aankoop u doet om de factuur correct op te maken en de dienst correct uit te voeren.
de zaken die u aanlevert om die dienst te leveren, gebruiken wij ook en u geeft hier om deze reden ook toestemming voor.
1.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties
-          Onze server staat bij Xenius, maar wij beheren deze zelf en alleen de mailadressen worden hierop verwerkt en het mailverkeer.
de gegevens eens van het internet gehaald (de server) worden ze lokaal op 1 pc verwerkt en door 1 persoon nl door de voorzitter. (Ingrid Van dael)

1.4 Verstrekking aan derden
De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
        Indien nodig aan officiële instanties, indien ze er om vragen.

Wij geven geen persoonsgegevens door als het niet nodig is en als iemand jou wenst te contacteren, gaan we eerder u contacteren met deze vraag, zo kiest u zelf of u reageert of niet en welke gegevens u deelt. Verkopen van gegevens doen we zeker niet.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
1.5 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
1.6 Bewaartermijn
Spiritueel Onderweg vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Spiritueel Onderweg vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na afsluiting van het dossier.
1.7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
     Alle personen die namens Spiritueel Onderweg vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
     We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
     We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
     Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
     We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
     Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
1.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
1.9 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
1.10                    Wijziging privacyverklaring
Spiritueel Onderweg vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 17 mei 2018.
Terug naar de inhoud